Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Archiwum

Regulamin SMS.

Regulamin SMS

 
 
Regulamin wysyłania Pozdrowień SMS w audycji „Muzyczna Pocztówka” w „Via” Katolickie Radio Rzeszów
§1
Wysłanie pozdrowień SMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie treści marketingowych.
§2
Pozdrowienia SMS emitowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 11:10 do 11:50 oraz w niedziele, w godzinach 18:30 do 19:50 w programie „Muzyczna Pocztówka” – na antenie Via Katolickie Radio Rzeszów.
§3
Pozdrowienia przesłać może każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.
§4
Osoba nadająca pozdrowienia w pełni odpowiada za treść w nich zamieszczoną oraz z tego tytułu może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej.
§5
Redakcja nie odpowiada za treść SMS-ów wysyłanych do Radia ani za skutki spowodowane nieautoryzowanym użyciem telefonów komórkowych przez osoby trzecie.
§6
Jeżeli treść pozdrowień jest kontrowersyjna, zawiera przekaz reklamowy lub jest niezgodna ogólnym charakterem zamieszczanych na antenie Radia Via komunikatów zastrzegamy sobie prawo do niewyemitowania ich na antenie, bądź modyfikacji ich treści.
§7
Pozdrowienia SMS wysyłamy pod nr 71051, w treści wpisując via. następnie treść pozdrowień (koszt 1,23 z VAT). Np. via.tresc sms.
§8
1. Pozdrowienia nadesłane od poniedziałku do piątku, do godziny 11:00, oraz w niedziele do 18:00 są emitowane w dniu nadesłania, podczas programu „Muzyczna pocztówka”.
2. Pozdrowienia nadesłane po godz. 11:00 (dotyczy dni od poniedziałku do piątku) oraz po 18:00 (w niedziele), wyemitowane zostaną podczas najbliższego programu.
3. Radio Via zastrzega sobie prawo do braku emisji pozdrowień jeżeli liczba nadesłanych danego dnia SMS-ów będzie znacznie przekraczała jego możliwości emisyjne tych treści na antenie.
§9
Zaleca się nie używanie polskich znaków w treści SMS, ponieważ wydłużają one treść SMS (co może poskutkować wyższym kosztem) oraz mogą spowodować, że SMS nie dotrze w całości.
§10
Radio Via podlega obowiązkowi przekazywania danych osobowych i/lub innych danych upoważnionym organom śledczym, ścigania i nadzoru, jeżeli i pod warunkiem, że jest to niezbędne w celu zapobieżenia zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego oraz w celach ścigania czynów przestępczych w świetle obowiązującego prawa.
 

 

Regulamin ogólny konkursów SMS-owych w Katolickim Radiu Via w Rzeszowie

 
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem konkursów SMS-owych w Katolickim Radiu Via, zwanych dalej Konkursami jest Katolickie Radio Via z siedzibą w Rzeszowie zwane dalej Radiem Via.
2. Konkursy przeznaczone są dla słuchaczy Radia Via i informacje o nich są emitowane w programie Radia Via lub na zamieszczane stronach internetowych www.radiovia.com.pl.
3. Uczestnikiem Konkursów może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursach pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
4. W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Radia Via oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 
§ 2 Zasady uczestnictwa w Konkursach
1. Konkursy polegają na udzieleniu odpowiedzi lub wysłaniu chęci wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie za pomocą SMS-a pod wskazany numer:
71051 – koszt: 1,00 zł + VAT – 1,23 z ł brutto
72051 – koszt: 2,00 zł + VAT – 2,46 zł brutto
73601 – koszt: 3,00 zł + VAT – 3,69 zł brutto
74567 – koszt 4,00 zł +VAT – 4,92 zł brutto
76567 – koszt 6,00 zł + VAT – 7,38 zł brutto
79567 – koszt 10,00 zł +VAT – 11,07 zł brutto
91983 – koszt 20,00 zł + VAT – 23,37 zł brutto
na zadane na antenie lub na stronie internetowej pytanie we wskazanym na antenie terminie, lub wiadomości SMS w której wpisze podaną na antenie treść.
2. Nagrodę w Konkursach mogą stanowić: nagroda rzeczowa lub talon wartościowy lub gotówka albo bilet, karnet, zaproszenie upoważniający np. do uczestnictwa w imprezie kulturalnej lub innej, bądź do korzystania z obiektów sportowych, albo prawo do uczestnictwa w programie Radia Via zaproponowanej na antenie formie.
3. Zwycięzcą zostaje autor SMS-a wybranego przez Komisję Konkursu albo autor SMS-a zawierającego poprawną odpowiedź na pytanie konkursowe, wysłanego i dostarczonego w najkrótszym czasie od podanej na antenie Radia Via godziny (minuty) lub najszybciej od chwili ogłoszenia konkursu, pod warunkiem nawiązania z nim połączenia telefonicznego przez Radio Via bądź - na prośbę wyrażoną SMS-em zwrotnym – wskazania kolejnym SMS-em dostarczonym do Radia Via pod jeden z wymienionych w punkcie 1 numerów, swoich danych osobowych w celu przesłania nagrody bądź realizacji uprawnień wynikających z charakteru nagrody. Czas dostarczenia SMS-a określany jest na podstawie serwera operatora programu firmy Bild Presse Polska. przypadku konkursu polegającego na wysłaniu SMS-a zgłoszeniowego zwycięzca wybierany jest na podstawie regulaminu szczegółowego tego konkursu w zależności od formy i ilości nagród.
4. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny, o ile nagrody nie stanowi gotówka.
5. W przypadku, gdy Radio Via nie będzie w stanie nawiązać kontaktu z autorem SMS-a wybranego w sposób określony w § 2 p.3 w określonym na antenie terminie lub po określonej na antenie ilości prób połączenia, nagroda może nie zostać przyznana. Nagroda może przejść w takim przypadku do innego konkursu albo wybrany zostanie w sposób określony w § 2 p. 3 kolejny numer telefonu i procedura określona w § 2 p.3 zostanie powtórzona.
6. Radio Via nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność realizacji połączeń telefonicznych. W przypadku zerwania połączenia telefonicznego w czasie trwania Konkursu z przyczyn nie leżących po stronie Radia Via decyzję co do dalszego przebiegu procedury podejmuje Radio Via. Jakiekolwiek roszczenia uczestników z tego tytułu są wyłączone. Radio Via nie ponosi odpowiedzialności
w szczególności za: przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń telefonicznych.
7. Zwycięzca wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych Radiu Via w celu realizacji uprawnień wynikających z nagrody.
8. Nagrodę należy odebrać osobiście w Radiu Via w ciągu od 1 do 30 dni kalendarzowych od daty Konkursu (w dniach roboczych i godzinach pracy Radia). Po 30 dniach zwycięzca traci prawo do nagrody. Radio Via może zadecydować w konkretnym przypadku o wysyłce nagrody do zwycięzcy.
9. Każda osoba, która wyśle minimum jednego SMS-a do Radia Via pod jeden z numerów wymienionych w § 2 ust. 1, wyraża zgodę na otrzymywanie SMS-ów od Radia Via z przypomnieniem o Konkursach i innych akcjach SMS-owych organizowanych przez Radio Via.
10. Radio Via nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
11. Radio Via nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w SMS-ach powstałych w szczególności z winy operatora lub uczestnika.
12. Zabrania się wysyłania SMS-ów do Konkursów z urządzeń automatycznych. SMS-y wysyłane z urządzeń automatycznych nie będą brane pod uwagę.
 
§ 3 Reklamacje
1. Reklamacje związane z Konkursami mogą być kierowane do Radia Via wyłącznie w formie pisemnej, w terminie 5 dni od daty zakończenia danego Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia przesyłki.
4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 15 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Radio Via. Wszelkie decyzje Radia Via będą wiążące i ostateczne.
7. Radio Via jest uprawnione do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 
§ 4 Komisja Konkursowa. Wykluczenia z udziału w Konkursach
1. Kontrola poprawności prowadzenia Konkursów i ich zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na dwuosobowej Komisji konkursowej. Decyzje w/w Komisja podejmuje wspólnie; w razie braku jednomyślności członków Komisji przy podejmowaniu decyzji rozstrzyga Redaktor Naczelny Radia Via sprawujący pieczę nad Konkursami organizowanymi przez Radio Via.
2. Decyzje Komisji dotyczące rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne.
3. Radio Via ma prawo w każdym momencie trwania Konkursów wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku, do którego podjęło uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
 
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Radio Via ponosi odpowiedzialność za organizację Konkursów i treść Konkursów.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursów w Radiu Via, o ile nie został opublikowany szczegółowy regulamin konkretnego Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. W uzasadnionych przypadkach Radio Via może zmienić niniejszy regulamin. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radiovia.com.pl
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie oraz na stronach internetowych Radia Via.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

Nasi partnerzy

    

Nasi sponsorzy